Regulamin Organizacyjny

Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Pluszowy Miś w Barwałdzie Średnim

Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci, prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie. Regulamin określa:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja żłobka
 3. Bezpieczeństwo dzieci
 4. Zdrowie dzieci
 5. Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć jest mowa o:
  • rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • żłobek – rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś
  • regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin żłobka.
 1. Żłobek jest czynny w godzinach: 6:45-17.00 od poniedziałku do piątku, cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i uzgodnionych wspólnie z rodzicami.(święta, ferie , majówki ,  wakacje ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień  sierpnia żłobek jest nieczynny). Plan dnia żłobka znajduje się na tablicy informacyjnej w placówce. Jadłospis na każdy rozpoczęty nowy tydzień znajduje się na tablicy informacyjnej w placówce.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest kolejno: złożenie wniosku o przyjęcie dziecka, zakwalifikowanie go przez komisję rekrutacyjną następnie podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej 100 zł opłata gwarantuje opiekunowi miejsce dla dziecka w żłobku. Za pobyt dziecka czesne należy uregulować do każdego pierwszego 5-tego dnia miesiąca.
 3. Opłatę za żłobek jest stała i nie podlega zwrotowi nawet gdy dziecko nie uczęszcza z powodu choroby do placówki. W przypadku nieczynnego żłobka w okresie letnim(ostatni tydzień lipca oraz pierwszy tydzień sierpnia) opłata nie ulega zmianie. Opłaty należy regulować do 5 dnia każdego miesiąca na konto podane przy zapisie dziecka w placówce. Za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki w wysokości 1 zł za dzień zwłoki. Prosimy o regularne wpłacanie abonamentu za pobyt dziecka w placówce. Stawka żywieniowa będzie naliczana za dni w których dziecko było w żłobku lub w razie choroby nie zostanie zgłoszona nieobecność dziecka w placówce. Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka przez wysłanie sms-a do godz. 7:15 co pozwoli na odliczenia stawki żywieniowej. Jeżeli informacja o nieobecności będzie przekazana do Placówki po godzinie 7:15 nie zostanie odliczona stawka żywieniowa.
 4. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę do żłobka. Lista rzeczy podana jest na tablicy informacyjnej w placówce oraz każdemu rodzicowi przy zapisie.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Rok szkolny w żłobku rozpoczyna się od daty przyjęcia pierwszych dzieci do placówki i trwa cały rok łącznie z okresem letnim (wakacyjnym Lipiec-Sierpień) prócz wolnych dni ustawowo oraz weekendów itp ( sobota – niedziela )
 2. Jeżeli wystąpi zmniejszenie frekwencji dzieci, np. w sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) lub w przypadku absencji chorobowej nauczyciela, to żłobek zastrzega sobie prawo łączenia grup, jak również czasowe zamknięcie jednej grupy.
 3. Z przyczyn niezależnych od żłobka, np. w przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki. Rodzice zostaną poinformowani o powyższej sytuacji przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem prac remontowych
 4. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu. Obecność rodziców na spotkaniach jest obowiązkowa.
 1. Podczas pobytu dziecko ma zapewnione 4 posiłki.(śniadanie , II śniadanie formie owocu , obiad-zupa i II danie ,podwieczorek, przekąski) Dzieci nie można przymuszać do jedzenia. Dzieci w każdym czasie mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów, wody)
 2. Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW na które są zbierane pieniądze na pierwszym organizacyjnym zebraniu Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego dziecka.
 3. W ramach opłaty stałej dzieci są objęte dodatkowymi zajęciami:
  • Muzykoterapią, bajkoterapią zajęcia teatralne
  • rytmiką, logopedia
  • zajęcia z przyrodą,
  • kulinarne ( Kucharz duży kucharz mały),
  • j. angielski,j.niemiecki
  • gry zabawy manipulacyjno konstrukcyjne i wiele innych zajęć i zabaw pobudzających prawidłowy rozwój dziecka.
 4. Czas i program trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki. Żłobek może rozszerzać swoją ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb – np. zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice dyrektorowi placówki jak również ogółowi rodziców dyrektor żłobka.
 6. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna żłobka skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.
 7. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowana w czasie i po godzinach pracy żłobka a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych żłobka.
 8. Każda wycieczka poza teren żłobka jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem żłobka. O dalszych wycieczkach poza plac zabaw oraz poza placówką będą informowani rodzice przez dyrektora bądź wychowawcę grupy.

ROZDZIAŁ III
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba która przyprowadza dziecko informuje pracownika żłobka, że dziecko jest zdrowe. Chore dzieci nie będą przyjmowane chyba że rodzic dostarczy zaświadczenie lekarskie o stanie dziecka od lekarza wskazującym zdrowe dziecko mogące przebywać z innymi dziećmi w placówce. Alergie dziecięce należy zgłosić wychowawcy grupy lub dyrektorowi placówki.
 2. Każde dziecko korzystające z usług żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Dziecko należy przyprowadzać nie wcześniej niż o 6:45 rano i odbierać nie później niż do godziny 17.00.( Prosimy o dokładne zapoznanie się z abonamentem godzinnym, który jest na stronie internetowej w zakładce CENNIK. Pakiet 9-10 godzin należy wykorzystać w godzinach od 6:45do 17:00 inne pakiety tak samo czyli do godziny 17:00.
 4. W momencie przyprowadzania Dziecka, rodzic nie powinien przedłużać swojego pobytu w żłobku. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.
 5. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście/telefonicznie dzień wcześniej lub do godziny 7:15 rano w dniu nieobecności dziecka, należy również poinformować o przyczynach (choroba / inna przyczyna) i przewidywanym czasie nieobecności dziecka.
 6. Rodzic ma obowiązek w ciągu 1 godzin odebrać chore dziecko Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan jego zdrowia będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.
 7. Przed wejściem dziecka do żłobka i podejrzeniem że dziecko może być chore opiekunki sprawdzają temperaturę dziecku. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte tego dnia do żłobka.
 8. Na wypadek wątpliwości opiekunki dotyczących stanu zdrowia dziecka, które zostaną zauważone przed wejściem dziecka do żłobka rodzic jest zobowiązany do konsultacji lekarskiej u lekarza który wyda zaświadczenie dla dziecka o stanie zdrowia.
 9. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodziców. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 11. W chwili, gdy rodzic zgłasza odbiór dziecka opiekunowi, to rodzic przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 12. Do odbioru dziecka z żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w upoważnieniu podpisanej przez obojga rodziców po okazaniu dowodu tożsamości. Upoważnienie takie może być wydane tylko osobie pełnoletniej.
 13. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko z żłobka.
 14. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 15. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobka zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.
 16. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
 17. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
 18. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
 19. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez opiekunki/ów z poszanowaniem prawa do prywatności.

ROZDZIAŁ IV
ZDROWIE DZIECI

 1. Do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko.
 2. Do każdej nieobecności dziecka powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
 3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje lub będą miały miejsce sytuacje budzące uzasadniony niepokój co do stanu zdrowia lub zachowania się dziecka na terenie żłobka personel żłobka niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami dziecka.
 4. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 5. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane jednocześnie dyrektor powinien dostać zaświadczenie od lekarza i zgodzie podawania lekarstw dziecku oraz o tym , że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do grupy z dziećmi.
 6. Na udział dzieci we wszelkich badaniach medycznych i profilaktycznych rodzice muszą wyrazić zgodę.
 7. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej lub/i lekarskiej. Każdy taki przypadek opiekunki odnotowują w karcie obserwacji dziecka. Za każdym razem po zaobserwowaniu ww. urazów opiekunki rozmawiają z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Po 3 takich sytuacjach rozmowę z rodzicem/rodzicami przeprowadza psycholog. W przypadku powtarzającej się sytuacji rozmowę z rodzicem/rodzicami przeprowadza dyrektor żłobka. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one przejawem przemocy, kierownik żłobka obowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
 8. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 dołącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i kierownika żłobka.
 9. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor żłobka obowiązany jest go wezwać.
 10. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za choroby wymienione w podpisanej umowie przez rodzica.

ROZDZIAŁ V
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dzieci mogą przynosić własne zabawki tylko w formie maskotki do spania Jednocześnie żłobka nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione do placówki i pozostawione w szatni czy wniesione na sale zabaw.
 2. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane na osobnych półkach w szatni.
 3. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych:
  • ubranek na zmianę ( bluzeczki body ,bielizna, spodenki wygodne dla maluszków zimą kombinezony ocieplane rękawiczki natomiast w ciepłe i słoneczne wiosenne i letnie dni kapelusze czapki z daszkiem itp.)
  • skarpetki antypoślizgowe lub kapcie zapinane za rzepy
  • butelkę jeżeli maluszek jeszcze pije z butelki
  • pampersy jeżeli maluszek jeszcze nosi , oraz chusteczki nawilżające raz w miesiącu
  • Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia szczoteczki oraz pasty do zębów dla maluszka . Pasty należy zostawiać wychowawcy
  • Rodzice zostaną poinformowani na zebraniu o używanych kosmetyków higieny osobistej dla dzieci W razie zastrzeżeń rodziców prosimy o przynoszenie własnych kosmetyków Wszystkie kosmetyki dla dzieci są hipoalergiczne
  • Pościel ręczniki poduszeczki kubki szczoteczki oraz kremy ochronne dla maluszków zapewnia żłobek
 4. Dzieci uczęszczające do żłobka ze względów bezpieczeństwa nie mogą nosić żadnej biżuterii i spinek do włosów.
 5. ubranek na zmianę ( bluzeczki body ,bielizna, spodenki wygodne dla maluszków zimą kombinezony ocieplane rękawiczki natomiast w ciepłe i słoneczne wiosenne i letnie dni kapelusze czapki z daszkiem itp.)
 6. skarpetki antypoślizgowe lub kapcie zapinane za rzepy
 7. butelkę jeżeli maluszek jeszcze pije z butelki
 8. pampersy jeżeli maluszek jeszcze nosi , oraz chusteczki nawilżające raz w miesiącu
 9. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia szczoteczki oraz pasty do zębów dla maluszka . Pasty należy zostawiać wychowawcy
 10. Rodzice zostaną poinformowani na zebraniu o używanych kosmetyków higieny osobistej dla dzieci W razie zastrzeżeń rodziców prosimy o przynoszenie własnych kosmetyków Wszystkie kosmetyki dla dzieci są hipoalergiczne
 11. Pościel ręczniki poduszeczki kubki szczoteczki oraz kremy ochronne dla maluszków zapewnia żłobek
 12. Jeżeli dziecko korzysta z aparatów słuchowych okularów itp (lub innych przedmiotów), które powinno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice mogą je przekazać personelowi żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.
 13. W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki istnieje możliwość karmienia poprzez matkę lub przechowania i podania tego mleka w żłobku.
 14. W przypadku gdy dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki.
 15. Dyrektor żłobka zobowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru (nie rzadziej niż raz w tygodniu) przeznaczone na kontakty z rodzicami dzieci.
 16. O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy zawiadomić dyrektora żłobka.
 17. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych placówki.
 18. Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową posiadającą niezbędne uprawnienia oraz dietetyka, która na potrzeby dzieci w żłobku ustali jadłospis. Stawka wyżywienia całodziennego w żłobku to koszt 10 zł.
 19. Żłobek informuje , że obowiązuję miesięczny okres wypowiedzenia umowy między rodzicem a żłobkiem. tzn ,że należy min. miesiąc wcześniej poinformować dyrekcje o rezygnacji ze żłobka Jeżeli rodzic nie zgłosi min. miesiąc wcześniej żłobek naliczy opłata za czesne za kolejny miesiąc nawet gdy dziecko nie będzie już uczęszczać do żłobka.
 20. Aktualne informacje dla rodziców umieszcza się na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej.
 21. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem a rodzicem.
 22. O ewentualnych zmianach w regulaminie żłobek informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.